Захиалгын журам

Захиалгын журам:

1.Ерөнхий зүйл
1.1.Энэхүү журмаар онлайн захиалга зуучлалын UNURSHOP.MN сайтаар дамжуулж Англи улсаас бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг онлайнаар захиалж, худалдан авах захиалгат худалдаа, зуучлалын үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн харилцаа, нөхцөл байдлыг зохицуулахад оршино.

1.2.Unurshop нь Англи улсад үйлчилгээ үзүүлж байгаа онлайн дэлгүүрүүд болон үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй холбох, үйлчлүүлэгчийн сонгон захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, шалган бүртгэх, тээвэрлэн гардуулах үйлчилгээг үзүүлнэ.
1.3.Энэхүү журмыг үйлчлүүлэгч бүрэн уншиж хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөлд, захиалгат худалдан авалтын үйлчилгээнд хамрагдах эрхтэй болно.
1.4.Unurshop нь энэхүү журамд өөрчлөлт оруулах бүрэн эрхтэй бөгөөд үйлчлүүлэгч шинээр захиалга хийхээсээ өмнө захиалгын журамтай тогтмол бүрэн танилцаж байх шаардлагатай.

2. Захиалга
2.1.Захиалгын үйлчилгээ нь www.unurshop.mn онлайн захиалга зуучлалын вэб сайтаар дамжин явагдах бөгөөд захиалгын баталгаажуулалт, төлбөр төлөлт, худалдан авалт, тээвэрлэлт, гар дээр хүлээлгэн өгөх хүртэлх бүх мэдээллийг www.unurshop.mn вэбсайт удирдан харуулах болно.
2.2.Захиалагч нь захиалгын хүснэгт болон хүлээн авагчийн мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөх шаардлагатай. Эдгээр мэдээлэл нь Гаалийн анхан шатны мэдүүлэг болох бөгөөд мэдээлэл зөрснөөс үүдэх аливаа асуудлыг захиалагч бүрэн хариуцана.
2.3.Захиалгын хуудсан дээрх үнийн дүн Англи дахь сайтны үнийн дүнгээс зөрсөн, барааны мэдээлэл, /өнгө, размер,тоо ширхэг г.м / дутуу тохиолдолд тухайн захиалгын худалдан авалт хийгдэхгүй бөгөөд www.unurshop.mn сайтнаас захиалагчид имэйл, мессэж болон утсаар мэдэгдэнэ.
2.4.Захиалагч нь www.unurshop.mn сайтны сагсанд барааг хийж захиалга үүсгэхдээ Англи доторхи хүргэлтийн төрлүүдээс сонголтоо хийж захиалгын кодоо авах шаардлагатай. /жишээ нь: энгийн хүргэлт, хурдан хүргэлт, үнэгүй хүргэлт г.м/
2.5.Төлбөрийн зөрүү, барааны мэдээлэл дутуугаас үүдэн худалдан авалт нь эхлээгүй хойшлогдсон бараа Англи дахь дэлгүүртээ дуусах, өнгө размерийн сонголтгүй болсон тохиолдолд www.unurshop.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй болно.
2.6.Худалдан авалт нь хийгдсэн барааны байршилын мэдээллийг www.unurshop.mn сайт нь захиалагчид захиалгын төлөв өөрчлөх хэлбэрээр мэдээлж байх үүрэг хүлээнэ.
2.7.Захиалагч идэвхтэй болсон захиалгын төлөвийг тогтмол шалгаж, захиалгатай холбоотой санал хүсэлтийг тухайн захиалгын мессэж илгээх хэсэгт бичиж харилцана.
2.8.Захиалагч нь захиалгын бараагаа хүлээж авахдаа төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх, мөн иргэний цахим үнэмлэх, түүнийг орлохуйц баримт бичиг болох жолооны үнэмлэх, гадаад паспорт-тайгаа өөрийн биеэр ирж авна.
2.9.Захиалагч өөрийн биеэр ирж авах боломжгүй тохиолдолд төлөөлөн явуулж байгаа хүнд албан ёсны итгэмжлэх хийж өгсөн байх шаардлагатай.

3.Төлбөр
3.1 Нийт төлбөр 2 хуваагдаж бодогдоно. Эхний төлбөрт энэ журмын 3.2, хоёр дахь төлбөрт 3.3-т заасан төлбөрүүд орно. Бүх төлбөр олон улсын картаар 100% хийгдэнэ.
3.2 Захиалгын төлбөр гэдэг нь: Таны сонгосон барааны Англид зарагдаж байгаа үнэ болон тухайн сайтны Англи доторх хүргэлтийн үнийг хэлнэ. /shipping, delivery charge/.
3.3 Тээврийн төлбөр гэдэг нь: Таны үүсгэсэн захиалгын бараа Англи улсаас Монгол улсад ирэх тээврийн зардлыг хэлнэ.
3.4.Тээврийн төлбөр: Агаарын ачаа 1кг нь 11 фунт стерлинг байна. /0,1-1000гр ачаа 1 кг-аар, 1000гр-аас дээш гр-аар бодогдоно./ 

3.5.Агаарын ачааны тээврийн жинг олон улсын агаарын тээврийн үнэлгээ бодох журмын дагуу тухайн ачааны бодит жин оврын жинг харьцуулан үзэж, аль илүү жингээр нь тээврийн төлбөрийг бодно. Жишээ нь: Хивс цэвэрлэгч төхөөрөмжийн бодит жин 13.2кг боловч оврын жин нь (90х33х46.5):6000=23кг. Агаарын тээврийн төлбөр: 23кг*11фунт=253фунт

3.6 Тээврийн төлбөр: Газрын ачаа 1кг нь 7 фунт стерлинг байна. /0,1-1000гр ачаа 1 кг-аар, 1000гр-аас дээш гр-аар бодогдоно./ 

3.7 www.unurshop.mn сайтнаас төлбөрийн буцаалт хийх тохиолдолд төлбөр буцааж байгаа өдрийн олон улсын картын ханшаар бодогдож ажлын 3 өдөрт таны дансанд орно. Тухайн захиалгатай холбоотой гарсан зардлууд суутгагдаж олгогдоно.


4. Тээвэрлэлт
4.1.www.unurshop.mn сайт нь Англи улсаас Монгол улсад ирэх ачааны тээврийг агаар, газар гэсэн хоёр хэлбэрээр гүйцэтгэнэ.
4.2.Агаарын ачаа Англи улсаас сар бүрийн 10 болон 20-ний өдрүүдэд гарна. Гарснаас хойш ажлын 14- 28 хоногт Монголд ирнэ.

4.4.Энэ журмын 4.2, 4.3-т заасан хугацаа олон улсын ачаа тээврийн ачаалал болон урьдчилан тооцох боломжгүй гэнэтийн шалтгааны улмаас дамжин өнгөрөгч орнуудад саатсан тохиолдолд тээвэрлэлтийн хугацаа уртасч болно. Тээвэрлэлтийн саатал нь www.unurshop.mn сайтнаас шалтгаалаагүй тохиолдолд www.unurshop.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй.
4.5.Улс хоорондын ачаа тээвэр нь хэд хэдэн улсыг дамжин өнгөрч ирдэг тул захиалагч өөрийн захиалж байгаа барааны онцлогоос хамаарч тээвэрлэлтийн явцад гарч болзошгүй эрсдэлүүдийг тооцож, сайн дураар бараагаа даатгуулах үйлчилгээнд хамрагдаж болно. /Эрсдэлтэй бараанд: хурдан хагарч гэмтэх, өндөр үнийн дүнтэй бараа г.м орно./
4.6.Захиалагч даатгуулсан бараагаа хүлээж авахдаа эвдрэл гэмтэл, тоо ширхэгийг сайтар шалган гарын үсгээ зурж хүлээн авна. Хүлээн авснаас хойш гарсан эвдрэл гэмтэл болон бусад асуудалд www.unurshop.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй болно.
4.7.Захиалагч нь даатгалд хамруулаагүй эрсдэл өндөртэй бараанд тээвэрлэлтийн явцад асуудал гарсан тохиолдолд www.unurshop.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд захиалагч нь дамжин өнгөрөгч орнуудын ачаа тээврийн албанд хүсэлт гарган асуудлыг шийдвэрлүүлж болно.
4.8.Шуудан илгээмжээр тээвэрлэхийг хориглох зүйл: Шуудангийн тухай хуулийн 24-р зүйлд зааснаар

24.1.1.галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхт бодис, түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл;
24.1.2.хортон ургамал, амьтан;
24.1.3.хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах бодис;
24.1.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт;
24.1.5.түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн;
24.1.6.садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад материал;
24.1.7.хууль тогтоомжоор хориглосон бусад зүйл.

5. Бараа буцаалт
5.1.Англи дахь сайтны бараа буцаах хугацаа, нөхцөл, журамд /Return policy/ нийцүүлэн захиалагчийн хүсэлтээр Монголд ирсэн барааг буцааж болно. Тус барааны Англи дахь дэлгүүрт очих хугацаа нь тухайн сайтны бараа буцаах журамд заагдсан хугацаанд багтаж байх ёстой.
5.2.Англи улс руу бараа буцаахтай холбогдон гарах тээвэр, торгууль зэрэг бүх зардлыг хүсэлт гаргасан захиалагч бүрэн хариуцна.
5.3.Захиалагч захиалсан бараагаа Монгол улсруу тээвэрлэхээс өмнө буцаах хүсэлт гаргасан бол Англи доторх хүргэлт болон буцаахтай холбогдон гарсан зардлууд эхний төлсөн дүнгээс хасагдах болно.
5.4.Буцаагдсан барааны нийт үнийн дүнгээс нийлүүлэгч талын нэхэмжилж болох зардлыг хассан төлбөр www.unurshop.mn сайтны дансанд нийлүүлэгчээс бүрэн буцаж орж ирэхээр захиалагчид төлбөрийг эргүүлэн олгоно.
5.5.Буцаасан барааныхаа оронд өөр бараа захиалахыг хүсвэл шинээр захиалга үүсгэж, мессэж илгээх хэсэг дээр хүсэлтээ бичиж төлбөрийг шилжүүлэн хэрэглэж болно.

6. Гаалийн татвар болон бүрдүүлэлт
6.1.Монгол улсын хилээр орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүн, тоо ширхэг, жинг үндэслэн Гаалийн байгууллага нь Гаалийн болон Албан татварын хуульд заасаны дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг шалган саатуулж, татвар ногдуулах эрхтэй байдаг.
6.2.Татварыг тооцохдоо барааны худалдаж авсан үнийн дүн дээр тээврийн зардлыг нэмж, нийт гарсан үнийн дүнгээс 15,5%-аар тооцож гаргана.
6.3.Захиалсан бараа гааль дээр саатуулагдсан тохиолдолд захиалагч www.unurshop.mn сайт дахь үлдэгдэл төлбөрөө бүрэн төлж гаальд шаардагдах бичиг баримтийг авна.
6.4. Гааль дээр саатсан бараагаа авахдаа захиалагч холбогдох бичиг баримт, иргэний цахим үнэмлэхтэй өөрийн биеэр нисэхийн шуудангийн гаалийн салбар дээр очиж, зохих журмын дагуу ноогдсон татварыг төлж авна.

Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн татвараас чөлөөлөгдөх илгээмж

2.1.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.15-д заасны дагуу хувь хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг гаалийн татвараас чөлөөлнө.
2.1.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий, хувь хүний нэр дээр илгээсэн илгээмж.
2.2.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13.1.24-т заасны дагуу хувь хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.
2.2.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гуч дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа
/ Ижил төрлийн бараа гэдэг нь: Гаалийн тариф, татварын тухай хуулийн 12.2-т “Ижил төрлийн бараа” гэдэгт үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай бүх талаараа адил биш боловч үндсэн шинж байдал, бүрдэл хэсэг, зориулалтаараа ижил, арилжааны талаас нь аль алинаа орлож чадах барааг хэлнэ” 12.3-т “Ижил төрлийн барааг тодорхойлоход барааны чанар, тэмдэг, нэр хүнд, гарал үүслийн улсыг харгалзан үзнэ” гэж заасан. /
Жишээ нь : Таны нэр дээр хүүхдийн гутал 1ш, эмэгтэй гутал 1ш, эрэгтэй гутал 1ш нийт 3ш гутал ирсэн. Энэ тохиолдолд нийт үнийн дүн 4 сая 200 мянган төгрөг хүрээгүй ч нэг төрлийн бараа гэж үзэж татвар тооцож авна. Харин таны нэр дээр өмд 2ш, цамц 2ш, гутал 2ш нийт 6ш бараа ирсэн. Энэ тохиолдолд нийт үнийн дүн 4 сая 200 мянган төгрөг хүрээгүй, ижил төрлийн бараа 2-оос илүүгүй байгаа тул та татвар төлөхгүй.

7. Хүргэлт
7.1.Unurshop.mn cайт нь захиалагч, үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр захиалгын барааг Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагруу хүргэх, илгээх үйлчилгээг үзүүлнэ.
7.2.Улаанбаатар хотод хүргэлтийн үйлчилгээг бүсчилсэн үнийн тарифаар тогтооно.
7.4.Орон нутаг болон бусад улс орноос хийгдсэн захиалгын хүргэлтийг хот хоорондын тээвэр болон улс хоорондын шуудангийн байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх ба хүргэлтийн төлбөрийг урьдчилж төлсөн байх шаардлагатай.

8. Бараа хадгалах, хураах, устгах

8.1. www.unurshop.mn сайтаар дамжин хийгдэж байгаа захиалга болоод илгээмжийг түр хадгалж болох бөгөөд  хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд байгууллага хохирлоо барагдуулах, агуулахаа чөлөөлөх үүднээс барааг хураах, устгах эрхтэй.

8.2.Захиалга Монголд ирсэн талаар www.unurshop.mn сайтнаас мессэжээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор ирж авна. Заасан өдрөөс хэтэрсэн хоног тутамд хадгалалтын төлбөр тооцогдоно.

8.3.Барааг түр агуулахад 2 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах бөгөөд үйлчлүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд хугацааг 1 сараар сунгах арга хэмжээ авч болно.

8.4. 8.3-т заасан хугацаанд үйлчлүүлэгч захиалга болон илгээмжээ хүлээж аваагүй тохиолдолд байгууллага хохирлоо барагдуулах болон агуулах чөлөөлөх үүднээс барааг хураах, устгалд оруулна. 

8.5. 8.4-т заасан үйл ажиллагаанд байгууллага барааг зарж борлуулах, Англи Улс руу буцаах, ашиглах боломжгүй тохиолдолд 2 болон түүнээс дээш хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр барааг устгах үйл ажиллагаа хийгдэнэ.

8.6. 8.5-д заасан үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зардлыг тухайн захиалагч/иргэн, хуулийн этгээд/ бүрэн хариуцна. Таны урьдчилгаа болгож төлсөн төлбөр буцаан олгогдохгүй бөгөөд төлсөн төлбөр үйл ажиллагааны зардалд хүрэлцэхгүй тохиолдолд байгууллага захиалагчаас нэмж төлбөр нэхэмжлэх эрхтэй.

 

WWW.UNURSHOP.MN сайтын Англи дахь хаяг дээр
бараа захиалж авах журам:

1. Ерөнхий зүйл
1.1.Энэхүү журмаар www.unurshop.mn сайтын Англи дахь хаяг дээр шууд худалдан авалт хийж, барааг unurshop.mn сайтаар тээвэрлүүлэн хүлээж авах үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2.Энэхүү харилцаанд unurshop.mn сайт нь өөрийн Англи дахь хаяган дээр ирсэн барааг хүлээн авч, тээвэрлэлтэнд бэлтгэн Монгол улсруу агаараар явуулах болон хэрэглэгчид хүлээлгэж өгөх үүрэгтэй оролцоно.
1.3.Үйлчлүүлэгч энэ үйлчилгээг авахын тулд доорх журамтай бүрэн танилцаж, хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалгаа үүсгэж unurshop.mn сайтаар үйлчлүүлэх эрхтэй болно.
1.4.Үйлчилгээний журамтай танилцаагүйгээс үүдэн гарах аливаа алдаа эрсдэлийг unurshop.mn сайт хариуцахгүй болно.

2. Захиалга
2.1.Та unurshop.mn сайтны хаяг дээр шууд захиалга хийж үйлчилгээ авахын тулд эхэлж манай сайтанд бүртгүүлж, захиалгын дугаар авах шаардлагатай.
2.2.Та unurshop.mn сайтанд бүртгүүлэхдээ захиалагч болон хүлээн авагчийн мэдээллийг крилл үсгээр үнэн зөв, бүрэн гүйцэд гаргацтай бөглөх шаардлагатай. /гаалийн анхан шатны мэдүүлэг болно/
2.3.Захиалгын дугаар авахдаа unurshop.mn сайтны сагсанд захиалж байгаа барааны линк, тоо ширхэг, үнийн дүнг үнэн зөв бөглөж захиалгын дугаарыг авна. / гаалийн анхан шатны мэдүүлэг болно / Авсан захиалгын дугаараа барааг Англид хүлээж авах unurshop.mn сайтны хаягийн мэдээлэл дээр заавал бичнэ.
2.4.Үйлчлүүлэгч та энэ журмын 2.2, 2.3 заасаны дагуу захиалгын дугаар авсны дараагаар Англи улсын сайтнаас өөрийн шууд худалдан авалтыг эхлүүлж болно.
2.5.Дээрх журмын дагуу эхлүүлсэн захиалгынхаа order number болон хүргэгдэж ирэх хугацааны талаарх мэдээллийг unurshop.mn сайт дээр үүсгэсэн захиалгын мессэж илгээх хэсэг дээр бичиж илгээнэ.
2.6.Таны илгээсэн мессэж болон захиалгийн дугаар дээрх барааны мэдээллийг үндэслэн unurshop.mn сайт нь барааг хүлээн авч, бүртгэн, тээвэрлэлтэнд бэлтгэж, гаргана.
2.7.Энэхүү журмын 2.2, 2.3 заасан мэдээллүүд зөрөх, буруу дутуу бөглөснөөс үүдэн ачаа бараа шалгагдах, хил гааль дээр саатах, торгууль татвард орох аливаа эрсдэлийг unurshop.mn сайт хариуцахгүй болно.
2.8.Энэ журмын 2.3-д заасны дагуу захиалгын дугаар аваагүй болон авсан дугаараа Англид барааг хүлээж авах unurshop.mn сайтны хаягын мэдээлэл дээр бичээгүй тохиолдолд үйлчилгээний хөлс болгож 5 фунт нэмж авах болно.
2.9.Хаягын мэдээллийг бөглөхдөө: Хүлээн авагчын мэдээлэл дээр өөрийн нэр утасны дугаарыг бичнэ. Shipping address буюу хүлээн авах хаяг дээр unurshop.mn сайтны Англи дахь хаягын мэдээллийг гараар бичиж бөглөх хэрэгтэй. Автоматаар гарч ирсэн сонголтуудаас бурууг сонгосон тохиолдолд бараа өөр хаягруу хүргэгдэх эрсдэлтэй.
Address: Unit 2 Safestore 0001 (захиалгын дугаар), Colville Court Winwick Quay, Warrington United Kingdom
County:Cheshire (энэ хэсэг байвал бөглөнө, байхгүй тохиолдолд бөглөх шаардлагагүй!!!)
Post code: WA2 8QT
2.10.Хаягийн мэдээллийг unurshop.mn сайтын Холбоо барих хэсгээс харж бөглөнө.

3. Төлбөр
3.1.Та Англи улсын онлайн дэлгүүрээс шууд худалдан авалт хийж unurshop.mn сайтны Англи дахь хаяг дээр хүргүүлэн авч байгаа тохиолдолд нийт авч байгаа барааны тоо ширхэгээс хамаарч unurshop.mn сайтад нэмэлт төлбөр төлнө. Энэ төлбөрийг тээврийн төлбөрийн хамт олон улсын картаар төлнө.Та 1-5ш бараа тус бүрээс 1 фунт, 6-15ш бараа тус бүрээс 0,5 фунт, 16-30ш бараа тус бүрээс 0.2 фунт нэмж төлнө. 30 ширхэгээс дээш тоотой бараанд төлбөр тооцохгүй.
3.2.Unurshop.mn сайтын Англи дахь хаяг дээр захиалга хийж буй үйлчлүүлэгч нь захиалсан барааны тээврийн төлбөрийг ачаа Монгол улсруу гарахаас өмнө төлнө./төлбөр олон улсын картаар хийгдэнэ/
3.3.Агаарын ачааны тээврийн жинг олон улсын агаарын тээврийн үнэлгээ бодох журмын дагуу тухайн ачааны бодит жин оврын жинг харьцуулан, аль илүү жингээр нь тээврийн төлбөрийг тооцож бодно. Агаарын ачаа 1кг нь 11 фунт стерлинг байна. /0,1-1000гр ачаа 1 кг-аар, 1000гр-аас дээш гр-аар бодогдоно.

3.4.Тээврийн төлбөрийг төлөхдөө unurshop.mn сайтанд бүртгүүлсэн имэйл хаяг, нууц үгээрээ нэвтрэн орж, миний захиалгууд хэсэгт байгаа өөрийн захиалгын дугаар дээр гарсан тээврийн төлбөрийг төлнө./та үүсгэсэн захиалгаруугаа орж paypal болон payzone төлбөрийн системээс сонголтоо хийн төлбөрөө олон улсын картаар төлнө/

3.5. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр оврын хэмжээг багасгах зорилгоор хайрцгийг багасгах болон нэмэлт үйлчилгээ хийсэн тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлсэн захиалга тутамд  £3 нэмж төлнө.

4. Тээвэрлэлт
4.1.Unurshop.mn сайтны Англи дахь хаягаар ирсэн бараа агаар болон газар гэсэн 2 замаар тээвэрлэнэ.
4.2.Агаарын ачаа Англи улсаас агаарын ачаа сар бүрийн 10 болон 20-ний өдрүүдэд гарна. Гарснаас хойш ажлын 14-28 хоногт Монголд ирнэ.

4.3.Газрын ачаа сар бүрийн 28-ний өдөр гарна. Гарснаас хойш 1.5-2 сарын хугацаанд  Монголд ирнэ.

4.4.Энэ журмын 4.2, 4.3-т заасан хугацаа олон улсын ачаа тээвэрлэлтийн ачаалал болон урьдчилан тооцоолох боломжгүй гэнэтийн шалтгааны улмаас дамжин өнгөрөх орнуудад ачаа саатсан тохиолдолд тээвэрлэлтийн хугацаа уртасч болно. Тээвэрлэлтийн саатал unurshop.mn сайтнаас шалтгаалаагүй тохиолдолд unurshop.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй болно.


4.5.Шууд хаяган дээр худалдан авалт хийсэн үйлчлүүлэгч барааг хүлээж авахдаа тоо ширхэг, эвдрэл гэмтлийг сайтар шалган, бүрэн хүлээж авснаа баталгаажуулж гарын үсэг зурна.
4.6.Гарын үсэг зурж хүлээж авснаас хойш гарсан аливаа асуудалд unurshop.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй болно.
4.7.Шуудан илгээмжээр тээвэрлэхийг хориглох зүйл: Шуудангийн тухай хуулийн 24-р зүйлд зааснаар

24.1.1.галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхт бодис, түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл;
24.1.2.хортон ургамал, амьтан;
24.1.3.хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах бодис;
24.1.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт;
24.1.5.түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн;
24.1.6.садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад материал;
24.1.7.хууль тогтоомжоор хориглосон бусад зүйл.

5. Гаалийн татвар болон бүрдүүлэлт
5.1.Монгол улсын хилээр орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүн, тоо ширхэг, жинг үндэслэн Гаалийн байгууллага нь Гаалийн болон Албан татварын хуульд заасны дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг шалган саатуулж, татвар ногдуулах эрхтэй байдаг.
5.2.Татварыг тооцохдоо барааны худалдаж авсан үнийн дүн дээр тээврийн зардлыг нэмж, нийт гарсан үнийн дүнгээс 15,5%-аар тооцож гаргана.
5.3.Таны авсан бараа гааль дээр саатуулагдсан тохиолдолд unurshop.mn сайтын Монгол дахь гардуулалтын төвөөс гаальд шаардагдах баримт бичгүүдийг ирж авна. Тээвэр болон төлбөрийн үлдэгдэлгүй тохиолдолд unurshop.mn сайтад бүртгэлтэй имэйл хаягаар баримтаа авч болно.
5.4.Гааль дээр саатсан бараагаа авахдаа үйлчлүүлэгч холбогдох бичиг баримт, иргэний цахим үнэмлэхтэй өөрийн биеэр нисэхийн шуудангийн гаалийн салбар дээр очиж, зохих журмын дагуу ноогдсон татварыг төлж авна.
Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн татвараас чөлөөлөгдөх илгээмж

2.1.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.15-д заасны дагуу хувь хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг гаалийн татвараас чөлөөлнө.
2.1.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий, хувь хүний нэр дээр илгээсэн илгээмж.
2.2.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13.1.24-т заасны дагуу хувь хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.
2.2.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гуч дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа
/ Ижил төрлийн бараа гэдэг нь: Гаалийн тариф, татварын тухай хуулийн 12.2-т “Ижил төрлийн бараа” гэдэгт үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай бүх талаараа адил биш боловч үндсэн шинж байдал, бүрдэл хэсэг, зориулалтаараа ижил, арилжааны талаас нь аль алинаа орлож чадах барааг хэлнэ” 12.3-т “Ижил төрлийн барааг тодорхойлоход барааны чанар, тэмдэг, нэр хүнд, гарал үүслийн улсыг харгалзан үзнэ” гэж заасан. /
Жишээ нь : Таны нэр дээр хүүхдийн гутал 1ш, эмэгтэй гутал 1ш, эрэгтэй гутал 1ш нийт 3ш гутал ирсэн. Энэ тохиолдолд нийт үнийн дүн 4 сая 200 мянган төгрөг хүрээгүй ч нэг төрлийн бараа гэж үзэж татвар тооцож авна. Харин таны нэр дээр өмд 2ш, цамц 2ш, гутал 2ш нийт 6ш бараа ирсэн. Энэ тохиолдолд нийт үнийн дүн 4 сая 200 мянган төгрөг хүрээгүй, ижил төрлийн бараа 2-оос илүүгүй байгаа тул та татвар төлөхгүй.

6. Хүргэлт
6.1.Unurshop.mn cайт нь захиалагч, үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр захиалгын барааг Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагруу хүргэх, илгээх үйлчилгээг үзүүлнэ.
6.2.Улаанбаатар хотод хүргэлтийн үйлчилгээг бүсчилсэн үнийн тарифаар тогтооно.
6.3.Орон нутаг болон бусад улс орноос хийгдсэн захиалгын хүргэлтийг хот хоорондын тээвэр болон улс хоорондын шуудангийн байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх ба хүргэлтийн төлбөрийг урьдчилж төлсөн байх шаардлагатай.

7. Бараа хадгалах, хураах, устгах

7.1. www.unurshop.mn сайтаар дамжин хийгдэж байгаа захиалга болоод илгээмжийг түр хадгалж болох бөгөөд  хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд байгууллага хохирлоо барагдуулах, агуулахаа чөлөөлөх үүднээс барааг хураах, устгах эрхтэй.

7.2.Захиалга Монголд ирсэн талаар www.unurshop.mn сайтнаас мессэжээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор ирж авна. Заасан өдрөөс хэтэрсэн хоног тутамд хадгалалтын төлбөр тооцогдоно.

7.3.Барааг түр агуулахад 2 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах бөгөөд үйлчлүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд хугацааг 1 сараар сунгах арга хэмжээ авч болно.

7.4. 7.3-т заасан хугацаанд үйлчлүүлэгч захиалга болон илгээмжээ хүлээж аваагүй тохиолдолд байгууллага хохирлоо барагдуулах болон агуулах чөлөөлөх үүднээс барааг хураах, устгалд оруулна. 

7.5. 7.4-т заасан үйл ажиллагаанд байгууллага барааг зарж борлуулах, Англи Улс руу буцаах, ашиглах боломжгүй тохиолдолд 2 болон түүнээс дээш хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр барааг устгах үйл ажиллагаа хийгдэнэ.

7.6. 7.5-д заасан үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зардлыг тухайн захиалагч/иргэн, хуулийн этгээд/ бүрэн хариуцна. Таны урьдчилгаа болгож төлсөн төлбөр буцаан олгогдохгүй бөгөөд төлсөн төлбөр үйл ажиллагааны зардалд хүрэлцэхгүй тохиолдолд байгууллага захиалагчаас нэмж төлбөр нэхэмжлэх эрхтэй.

 

Англи-Монгол улсын хооронд шуудан илгээлтийн
үйлчилгээ авах журам

1.Ерөнхий журам
1.1.Энэхүү журмын зорилго нь unurshop.mn сайтаар дамжуулан Англиас-Монгол улсруу, Монголоос-Англи улсруу гэсэн чиглэлийн дагуу шуудан илгээлтийн үйлчилгээг хэрхэн түргэн шуурхай зөв авах, үйлчилгээг авахтай холбогдон гарах бүх төрлийн харилцааг зохицуулах, мөн гарч болзошгүй алдаа зөрчлүүдийг үйчлүүлэгчиддээ урьдчилж ойлгуулах, гарсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх үйл явц, харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2.Энэхүү харилцаанд unurshop.mn сайт нь илгээлтийг бүртгэж дугаар өгөх, хүлээн авч, тээвэрлэлтэнд бэлтгэх, зохих Гаалийн байгууллагуудад анхан шатны мэдүүлгийг хийж, хаягт эзэнд нь гардуулах үүрэгтэй оролцоно.
1.3.Энэ үйлчилгээг авахын тулд үйлчлүүлэгч нь уг журамтай бүрэн танилцаж, журамд заасан нөхцөл шаардлагуудыг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр unurshop.mn сайтны шуудан илгээлтийн үйлчилгээг авах эрх үүснэ.
1.4.Үйлчилгээний журамд заасан нөхцөл шаардлагуудтай гүйцэд танилцаагүй, болон заалтуудыг бүрэн ухаж ойлгоогүйгээс үүдэн гарах аливаа эрсдэл, хохирлыг unurshop.mn сайт хариуцахгүй болно.
1.5.Шуудангийн илгээлт гэдэг ойлголт нь: урт нь 245 мм, өндөр нь 35 мм, өргөн нь 150 мм-ээс илүү хэмжээтэй савласан, захидлаас бусад шуудангийн илгээмжийг шуудангийн илгээлт гэж ойлгоно.

2. Илгээмжийн дугаар үүсгэх.
2.1.Unurshop.mn сайтаар дамжуулж АНГЛИ-МОНГОЛ улсуудын хооронд шуудан илгээлтийн үйлчилгээ авах бол та тус сайтанд эхэлж бүртгүүлнэ.
2.2.Бүртгэл хийгдсэний дараа unurshop.mn сайтны үндсэн цэснээс Шуудан илгээмж хэсэгрүү орж, илгээмж явуулах чиглэлээ сонгож, хүлээн авагчийн мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөх шаардлагатай. /Таны бөглөсөн мэдээлэл Гаалийн анхан шатны мэдүүлэг болно./
2.3.Хүлээн авагчтай холбоотой мэдээллийн дараагаар илгээмжинд орох барааны мэдээллийг бараа тус бүрээр нь тоо ширхэг болон үнийн дүнтэй нь үнэн зөв бөглөж unurshop.mn сайтнаас илгээмжийн дугаар авна. / Таны бөглөсөн мэдээлэл Гаалийн анхан шатны мэдүүлэг болно./
2.4.Энэхүү илгээлтийн дугаарыг та unurshop.mn сайтны Англи дахь салбар дээр өөрийн биеэр ирж илгээлтийн дугаар үүсгэж, илгээмжийг хүлээлгэн өгч болно.
2.5.Өөрийн биеэр очих боломжгүй бол интернэтийн орчинтой хүссэн газраасаа unurshop.mn сайтруу нэвтэрч илгээмжийн дугаарыг үүсгэж, явуулах илгээмжийг тухайн улсын дотоодын шууданг хэрэглэж unurshop.mn сайтны Англи дахь компаний хаягруу илгээж болно.
2.6.Шуудан илгээмжээр тээвэрлэхийг хориглох зүйл: Шуудангийн тухай хуулийн 24-р зүйлд зааснаар

24.1.1.галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхт бодис, түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл;
24.1.2.хортон ургамал, амьтан;
24.1.3.хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах бодис;
24.1.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт;
24.1.5.түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн;
24.1.6.садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад материал;
24.1.7.хууль тогтоомжоор хориглосон бусад зүйл.

3. Илгээмжийн хяналт.
3.1.Таны явуулж буй улс хоорондын шуудан илгээмж нь хэд хэдэн улсын Гааль болон хяналтын бүсээр дамжин өнгөрч хаягт эзэндээ хүрдэг тул энэ журмын 2.2, 2.3-р зүйлд заасан мэдээллүүдийг үнэн зөв бөглөж, баглаа боодлыг сайн хийж явуулах шаардалагатай.
3.2.Энэ журмын 2.4-д заасны дагуу илгээмжийн дугаар авч байгаа үйлчлүүлэгч илгээмжийг битүүмжлэлгүй unurshop.mn сайтны Англи дахь салбар дээр авчиран ажилтанд шалгуулж хүлээлгэн өгнө.
3.3.Энэ журмын 2.5-д заасны дагуу илгээмжийн дугаар авч байгаа үйлчлүүлэгч нь энэ журмын 2.6-д зааснаас бусад зүйлийг тухайн илгээмжид хийн сайтар битүүмжлэн илгээж болно.
3.4.Энэ журмын 2.5-д заасны дагуу илгээмжийн дугаар авч байгаа үйлчлүүлэгчийн илгээмж доторх эд зүйл энэ журмын 2.2, 2,3-д заасан мэдээллээс зөрөх, хил гааль дээр саатуулагдах, хураагдах төлбөр, торгуульд орсон тохиолдолд unurshop.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй болно.
3.5.Энэ журмын 2.5-д заасаны дагуу илгээмжийн дугаар авч байгаа үйлчлүүлэгчийн илгээмж доторх эд зүйлээс шалтгаалан бусад үйлчлүүлэгчийн илгээмж хил гааль дээр саатуулагдах, хугацаа алдах, бусдад хохирол учирсан тохиолдолд уг хохиролыг уг илгээмжийг явуулсан үйлчлүүлэгч бүрэн хариуцана.

4. Төлбөр
4.1.Англи улсаас Монгол улс хүртэлх илгээмжийн тээврийн төлбөр 1кг нь 11 фунт стерлингээр тооцогдоно.
/0.1-1000гр хүртэл ачаа 11 фунтээр тооцогдоно /

4.2.Агаарын ачааны тээврийн жинг олон улсын агаарын тээврийн үнэлгээ бодох журмын дагуу тухайн ачааны бодит жин оврын жинг харьцуулан, аль илүү жингээр нь тээврийн төлбөрийг тооцож бодно.

4.3.Энэ журмын 2.4-д заасны дагуу илгээмжийн дугаар авч буй үйлчлүүлэгч илгээмжийн төлбөрийг бэлнээр болон картаар төлнө.

4.4.Энэ журмын 2.5-д заасны дагуу илгээмж үүсгэж байгаа үйлчлүүлэгч энэ журмын 4.2-д заасан жингийн хэмжээг үндэслэн тээврийн төлбөрийг картаар төлнө. /Илгээмжийн жин болон тээврийн төлбөр зөрсөн тохиолдолд илгээмж Монгол улсруу гарахгүй./
4.5.Илгээмжийн тээврийн төлбөрийг англи улсад бүрэн төлнө. Монголд төлөх шаардлага гарсан тохиолдолд тээврийн төлбөрийг unurshop.mn сайтны дансруу олон улсын картаар төлнө.

5. Тээвэрлэлт
5.1.Агаарын ачаа Англи улсаас сар бүрийн 10 болон 20-ний өдрүүдэд гарна. Гарснаас хойш ажлын 14-28 хоногт Монголд ирнэ.

5.2.Газрын ачаа сар бүрийн 28-ний өдөр гарна. Гарсанаас хойш 1.5-2 сар болж  Монголд ирнэ.  

5.3. Энэ журмын 5.1, 5.2-т заасан хугацаа олон улсын ачаа тээвэрлэлтийн ачаалал болон урьдчилан тооцоолох боломжгүй гэнэтийн шалтгааны улмаас дамжин өнгөрөх орнуудад ачаа саатсан тохиолдолд тээвэрлэлтийн хугацаа уртасч болно. Тээвэрлэлтийн саатал unurshop.mn сайтнаас шалтгаалаагүй тохиолдолд unurshop.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй болно.

6. Гаалийн татвар болон бүрдүүлэлт
6.1.Монгол улсын хилээр хувь хүний нэр дээр ирж байгаа илгээмжийг Гаалийн байгууллага мэдүүлэгтэй нь тулган шалгаж үнийн дүн, тоо ширхэг, жингээс хамааран Гаалийн болон Албан татварын хуульд заасны дагуу татвар ноогдуулдаг.
6.2.Татварыг тооцохдоо илгээмжийн барааны нийт үнийн дүн дээр илгээмжийн тээврийн төлбөрийг нэмж, нийт гарсан дүнгээс 15.5%-аар тооцож гаргана.
6.3.Илгээмж шуудангийн гааль дээр саатуулагдсан тохиолдолд хүлээн авах хаягт эзэн өөрийн цахим үнэмлэхтэй unurshop.mn сайтны Монгол дахь гардуулалтын төв дээр ирж шаардагдах бичиг баримтыг авна.
6.4.Гааль дээр саатсан илгээмжээ авахдаа хүлээн авагч холбогдох бичиг баримт, иргэний цахим үнэмлэхтэй өөрийн биеэр очиж, зохих журмын дагуу ноогдсон татварыг төлж авна.
Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн татвараас чөлөөлөгдөх илгээмж

2.1.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.15-д заасны дагуу хувь хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг гаалийн татвараас чөлөөлнө.
2.1.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий, хувь хүний нэр дээр илгээсэн илгээмж.
2.2.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13.1.24-т заасны дагуу хувь хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.
2.2.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гуч дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа
/ Ижил төрлийн бараа гэдэг нь: Гаалийн тариф, татварын тухай хуулийн 12.2-т “Ижил төрлийн бараа” гэдэгт үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай бүх талаараа адил биш боловч үндсэн шинж байдал, бүрдэл хэсэг, зориулалтаараа ижил, арилжааны талаас нь аль алинаа орлож чадах барааг хэлнэ” 12.3-т “Ижил төрлийн барааг тодорхойлоход барааны чанар, тэмдэг, нэр хүнд, гарал үүслийн улсыг харгалзан үзнэ” гэж заасан. /
Жишээ нь : Таны нэр дээр хүүхдийн гутал 1ш, эмэгтэй гутал 1ш, эрэгтэй гутал 1ш нийт 3ш гутал ирсэн. Энэ тохиолдолд нийт үнийн дүн 4 сая 200 мянган төгрөг хүрээгүй ч нэг төрлийн бараа гэж үзэж татвар тооцож авна. Харин таны нэр дээр өмд 2ш, цамц 2ш, гутал 2ш нийт 6ш бараа ирсэн. Энэ тохиолдолд нийт үнийн дүн 4 сая 200 мянган төгрөг хүрээгүй, ижил төрлийн бараа 2-оос илүүгүй байгаа тул та татвар төлөхгүй.

7. Хүргэлт
7.1.Unurshop.mn сайт нь үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр илгээмжийг Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагруу хүргэх, илгээх үйлчилгээг үзүүлнэ.
7.2.Улаанбатар хотод хүргэлтийн үйлчилгээг бүсчилсэн үнийн тарифаар тогтооно.
7.3.Орон нутгийн илгээмжийн хүргэлтийг хот хоорондын тээвэр болон шуудангийн байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх ба хүргэлтийн төлбөрийг урьдчилж төлсөн байх шаардлагатай.

8. Бараа хадгалах, хураах, устгах

8.1. www.unurshop.mn сайтаар дамжин хийгдэж байгаа захиалга болоод илгээмжийг түр хадгалж болох бөгөөд  хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд байгууллага хохирлоо барагдуулах, агуулахаа чөлөөлөх үүднээс барааг хураах, устгах эрхтэй.

8.2.Захиалга Монголд ирсэн талаар www.unurshop.mn сайтнаас мессэжээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор ирж авна. Заасан өдрөөс хэтэрсэн хоног тутамд хадгалалтын төлбөр тооцогдоно.

8.3.Барааг түр агуулахад 2 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах бөгөөд үйлчлүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд хугацааг 1 сараар сунгах арга хэмжээ авч болно.

8.4. 8.3-т заасан хугацаанд үйлчлүүлэгч захиалга болон илгээмжээ хүлээж аваагүй тохиолдолд байгууллага хохирлоо барагдуулах болон агуулах чөлөөлөх үүднээс барааг хураах, устгалд оруулна. 

8.5. 8.4-т заасан үйл ажиллагаанд байгууллага барааг зарж борлуулах, Англи Улс руу буцаах, ашиглах боломжгүй тохиолдолд 2 болон түүнээс дээш хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр барааг устгах үйл ажиллагаа хийгдэнэ.

8.6. 8.5-д заасан үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зардлыг тухайн захиалагч/иргэн, хуулийн этгээд/ бүрэн хариуцна. Таны урьдчилгаа болгож төлсөн төлбөр буцаан олгогдохгүй бөгөөд төлсөн төлбөр үйл ажиллагааны зардалд хүрэлцэхгүй тохиолдолд байгууллага захиалагчаас нэмж төлбөр нэхэмжлэх эрхтэй.

Эрхэм үйлчлүүлэгч та манай UNURSHOP.MN онлайн захиалга зуучлалын вэбсайт болон вэбсайтны захиалгын журамтай бүрэн танилцаж гүйцэд ойлголттой болсноор гэрээсээ гаралгүй Англи улсын онлайн дэлгүүрүүдээр хүссэн үедээ зугаалж, үндсэн үнээр нь бүх барааг захиалж авах боломжтой болно.
Танд амжилт хүсье!