Хүлээн авах хаяг

Sorry, You have to login
Системд нэвтрэн орсноор хаягийн мэдээллээ
оруулах боломжтой.

Таны сагс ({{ cart.cart_quantity ? cart.cart_quantity : 0 }}) Total: {{ cart.cart_total_uk | currency: "£" }}

Төлбөрийн мэдээлэл

Бараа ({{ cart.cart_quantity }}) {{ cart.basket.uk_total_price | currency: "£" }}
Монгол руу тээвэр ? {{ cart.basket.mgl_cargo_price | currency: "£" }}
Барааны нийт жин(кг) []
Бизнес төрлийн бараа
Гаалийн 15.5% татвар:
Төлбөр {{ cart.basket.grand_total_price | currency: "£" }}

Үйлчилгээний нөхцөл

1.Ерөнхий зүйл
1.1.Энэхүү журмаар онлайн захиалга зуучлалын UNURSHOP.MN сайтаар дамжуулж Англи улсаас бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг онлайнаар захиалж, худалдан авах захиалгат худалдаа, зуучлалын үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн харилцаа, нөхцөл байдлыг зохицуулахад оршино.

1.2.Unurshop нь Англи улсад үйлчилгээ үзүүлж байгаа онлайн дэлгүүрүүд болон үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй холбох, үйлчлүүлэгчийн сонгон захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, шалган бүртгэх, тээвэрлэн гардуулах үйлчилгээг үзүүлнэ.
1.3.Энэхүү журмыг үйлчлүүлэгч бүрэн уншиж хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөлд, захиалгат худалдан авалтын үйлчилгээнд хамрагдах эрхтэй болно.
1.4.Unurshop нь энэхүү журамд өөрчлөлт оруулах бүрэн эрхтэй бөгөөд үйлчлүүлэгч шинээр захиалга хийхээсээ өмнө захиалгын журамтай тогтмол бүрэн танилцаж байх шаардлагатай.

2. Захиалга
2.1.Захиалгын үйлчилгээ нь www.monwol.mn онлайн захиалга зуучлалын вэб сайтаар дамжин явагдах бөгөөд захиалгын баталгаажуулалт, төлбөр төлөлт, худалдан авалт, тээвэрлэлт, гар дээр хүлээлгэн өгөх хүртэлх бүх мэдээллийг www.monwol.mn вэбсайт удирдан харуулах болно.
2.2.Захиалагч нь захиалгын хүснэгт болон хүлээн авагчийн мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөх шаардлагатай. Эдгээр мэдээлэл нь Гаалийн анхан шатны мэдүүлэг болох бөгөөд мэдээлэл зөрснөөс үүдэх аливаа асуудлыг захиалагч бүрэн хариуцана.
2.3.Захиалгын хуудсан дээрх үнийн дүн Англи дахь сайтны үнийн дүнгээс зөрсөн, барааны мэдээлэл, /өнгө, размер,тоо ширхэг г.м / дутуу тохиолдолд тухайн захиалгын худалдан авалт хийгдэхгүй бөгөөд www.monwol.mn сайтнаас захиалагчид имэйл, мессэж болон утсаар мэдэгдэнэ.
2.4.Захиалагч нь www.monwol.mn сайтны сагсанд барааг хийж захиалга үүсгэхдээ Англи доторхи хүргэлтийн төрлүүдээс сонголтоо хийж захиалгын кодоо авах шаардлагатай. /жишээ нь: энгийн хүргэлт, хурдан хүргэлт, үнэгүй хүргэлт г.м/
2.5.Төлбөрийн зөрүү, барааны мэдээлэл дутуугаас үүдэн худалдан авалт нь эхлээгүй хойшлогдсон бараа Англи дахь дэлгүүртээ дуусах, өнгө размерийн сонголтгүй болсон тохиолдолд www.monwol.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй болно.
2.6.Худалдан авалт нь хийгдсэн барааны байршилын мэдээллийг www.monwol.mn сайт нь захиалагчид захиалгын төлөв өөрчлөх хэлбэрээр мэдээлж байх үүрэг хүлээнэ.
2.7.Захиалагч идэвхтэй болсон захиалгын төлөвийг тогтмол шалгаж, захиалгатай холбоотой санал хүсэлтийг тухайн захиалгын мессэж илгээх хэсэгт бичиж харилцана.
2.8.Захиалагч нь захиалгын бараагаа хүлээж авахдаа төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх, мөн иргэний цахим үнэмлэх, түүнийг орлохуйц баримт бичиг болох жолооны үнэмлэх, гадаад паспорт-тайгаа өөрийн биеэр ирж авна.
2.9.Захиалагч өөрийн биеэр ирж авах боломжгүй тохиолдолд төлөөлөн явуулж байгаа хүнд албан ёсны итгэмжлэх хийж өгсөн байх шаардлагатай.

3.Төлбөр
3.1 Нийт төлбөр 2 хуваагдаж бодогдоно. Эхний төлбөрт энэ журмын 3.2, хоёр дахь төлбөрт 3.3-т заасан төлбөрүүд орно. Бүх төлбөр олон улсын картаар 100% хийгдэнэ.
3.2 Захиалгын төлбөр гэдэг нь: Таны сонгосон барааны Англид зарагдаж байгаа үнэ болон тухайн сайтны Англи доторх хүргэлтийн үнийг хэлнэ. /shipping, delivery charge/.
3.3 Тээврийн төлбөр гэдэг нь: Таны үүсгэсэн захиалгын бараа Англи улсаас Монгол улсад ирэх тээврийн зардлыг хэлнэ.
3.4.Тээврийн төлбөр: Агаарын ачаа 1кг нь 8 фунт стерлинг байна. /0,1-1000гр ачаа 1 кг-аар, 1000гр-аас дээш гр-аар бодогдоно./
3.5.Агаарын ачааны тээврийн жинг олон улсын агаарын тээврийн үнэлгээ бодох журмын дагуу тухайн ачааны бодит жин оврын жинг харьцуулан үзэж, аль илүү жингээр нь тээврийн төлбөрийг бодно. Жишээ нь: Хивс цэвэрлэгч төхөөрөмжийн бодит жин 13.2кг боловч оврын жин нь (90х33х46.5):6000=23кг. Агаарын тээврийн төлбөр: 23кг*8фунт=184фунт
3.6.Захиалга Монголд ирсэн талаар www.monwol.mn сайтнаас мессэжээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор ирж авна. Заасан өдрөөс хэтэрсэн хоног тутамд хадгалалтын төлбөр тооцогдоно.
3.7.www.monwol.mn сайтнаас төлбөрийн буцаалт хийх тохиолдолд төлбөр буцааж байгаа өдрийн олон улсын картын ханшаар бодогдож ажлын 3 өдөрт таны дансанд орно. Тухайн захиалгатай холбоотой гарсан зардлууд суутгагдаж олгогдоно.

4. Тээвэрлэлт
4.1.www.monwol.mn сайт нь Англи улсаас Монгол улсад ирэх ачааны тээврийг агаар, газар гэсэн хоёр хэлбэрээр гүйцэтгэнэ.
4.2.Агаарын ачаа Англи улсаас 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр гарна. Гарснаас хойш ажлын 5-10 хоногт Монголд ирнэ.
4.3.Газрын ачаа тогтмол гардаггүй болно. Англи улсаас гарснаас хойш ажлын 35-45 хоногт Монголд ирнэ.
4.4.Энэ журмын 4.2, 4.3-т заасан хугацаа олон улсын ачаа тээврийн ачаалал болон урьдчилан тооцох боломжгүй гэнэтийн шалтгааны улмаас дамжин өнгөрөгч орнуудад саатсан тохиолдолд тээвэрлэлтийн хугацаа уртасч болно. Тээвэрлэлтийн саатал нь www.monwol.mn сайтнаас шалтгаалаагүй тохиолдолд www.monwol.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй.
4.5.Улс хоорондын ачаа тээвэр нь хэд хэдэн улсыг дамжин өнгөрч ирдэг тул захиалагч өөрийн захиалж байгаа барааны онцлогоос хамаарч тээвэрлэлтийн явцад гарч болзошгүй эрсдэлүүдийг тооцож, сайн дураар бараагаа даатгуулах үйлчилгээнд хамрагдаж болно. /Эрсдэлтэй бараанд: хурдан хагарч гэмтэх, өндөр үнийн дүнтэй бараа г.м орно./
4.6.Захиалагч даатгуулсан бараагаа хүлээж авахдаа эвдрэл гэмтэл, тоо ширхэгийг сайтар шалган гарын үсгээ зурж хүлээн авна. Хүлээн авснаас хойш гарсан эвдрэл гэмтэл болон бусад асуудалд www.monwol.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй болно.
4.7.Захиалагч нь даатгалд хамруулаагүй эрсдэл өндөртэй бараанд тээвэрлэлтийн явцад асуудал гарсан тохиолдолд www.monwol.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд захиалагч нь дамжин өнгөрөгч орнуудын ачаа тээврийн албанд хүсэлт гарган асуудлыг шийдвэрлүүлж болно.
4.8.Шуудан илгээмжээр тээвэрлэхийг хориглох зүйл: Шуудангийн тухай хуулийн 24-р зүйлд зааснаар

24.1.1.галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхт бодис, түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл;
24.1.2.хортон ургамал, амьтан;
24.1.3.хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах бодис;
24.1.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт;
24.1.5.түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн;
24.1.6.садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад материал;
24.1.7.хууль тогтоомжоор хориглосон бусад зүйл.

5. Бараа буцаалт
5.1.Англи дахь сайтны бараа буцаах хугацаа, нөхцөл, журамд /Return policy/ нийцүүлэн захиалагчийн хүсэлтээр Монголд ирсэн барааг буцааж болно. Тус барааны Англи дахь дэлгүүрт очих хугацаа нь тухайн сайтны бараа буцаах журамд заагдсан хугацаанд багтаж байх ёстой.
5.2.Англи улс руу бараа буцаахтай холбогдон гарах тээвэр, торгууль зэрэг бүх зардлыг хүсэлт гаргасан захиалагч бүрэн хариуцна.
5.3.Захиалагч захиалсан бараагаа Монгол улсруу тээвэрлэхээс өмнө буцаах хүсэлт гаргасан бол Англи доторх хүргэлт болон буцаахтай холбогдон гарсан зардлууд эхний төлсөн дүнгээс хасагдах болно.
5.4.Буцаагдсан барааны нийт үнийн дүнгээс нийлүүлэгч талын нэхэмжилж болох зардлыг хассан төлбөр www.monwol.mn сайтны дансанд нийлүүлэгчээс бүрэн буцаж орж ирэхээр захиалагчид төлбөрийг эргүүлэн олгоно.
5.5.Буцаасан барааныхаа оронд өөр бараа захиалахыг хүсвэл шинээр захиалга үүсгэж, мессэж илгээх хэсэг дээр хүсэлтээ бичиж төлбөрийг шилжүүлэн хэрэглэж болно.

6. Гаалийн татвар болон бүрдүүлэлт
6.1.Монгол улсын хилээр орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүн, тоо ширхэг, жинг үндэслэн Гаалийн байгууллага нь Гаалийн болон Албан татварын хуульд заасаны дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг шалган саатуулж, татвар ногдуулах эрхтэй байдаг.
6.2.Татварыг тооцохдоо барааны худалдаж авсан үнийн дүн дээр тээврийн зардлыг нэмж, нийт гарсан үнийн дүнгээс 15,5%-аар тооцож гаргана.
6.3.Захиалсан бараа гааль дээр саатуулагдсан тохиолдолд захиалагч www.monwol.mn сайт дахь үлдэгдэл төлбөрөө бүрэн төлж гаальд шаардагдах бичиг баримтийг авна.
6.4. Гааль дээр саатсан бараагаа авахдаа захиалагч холбогдох бичиг баримт, иргэний цахим үнэмлэхтэй өөрийн биеэр нисэхийн шуудангийн гаалийн салбар дээр очиж, зохих журмын дагуу ноогдсон татварыг төлж авна.

Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн татвараас чөлөөлөгдөх илгээмж

2.1.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.15-д заасны дагуу хувь хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг гаалийн татвараас чөлөөлнө.
2.1.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий, хувь хүний нэр дээр илгээсэн илгээмж.
2.2.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13.1.24-т заасны дагуу хувь хүний нэр дээр ирсэн дараах илгээмжийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.
2.2.1.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гуч дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа
/ Ижил төрлийн бараа гэдэг нь: Гаалийн тариф, татварын тухай хуулийн 12.2-т “Ижил төрлийн бараа” гэдэгт үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай бүх талаараа адил биш боловч үндсэн шинж байдал, бүрдэл хэсэг, зориулалтаараа ижил, арилжааны талаас нь аль алинаа орлож чадах барааг хэлнэ” 12.3-т “Ижил төрлийн барааг тодорхойлоход барааны чанар, тэмдэг, нэр хүнд, гарал үүслийн улсыг харгалзан үзнэ” гэж заасан. /
Жишээ нь : Таны нэр дээр хүүхдийн гутал 1ш, эмэгтэй гутал 1ш, эрэгтэй гутал 1ш нийт 3ш гутал ирсэн. Энэ тохиолдолд нийт үнийн дүн 2 сая 400 мянган төгрөг хүрээгүй ч нэг төрлийн бараа гэж үзэж татвар тооцож авна. Харин таны нэр дээр өмд 2ш, цамц 2ш, гутал 2ш нийт 6ш бараа ирсэн. Энэ тохиолдолд нийт үнийн дүн 2 сая 400 мянган төгрөг хүрээгүй, ижил төрлийн бараа 2-оос илүүгүй байгаа тул та татвар төлөхгүй.
 

7. Хүргэлт
7.1.Unurshop.mn cайт нь захиалагч, үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр захиалгын барааг Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагруу хүргэх, илгээх үйлчилгээг үзүүлнэ.
7.2.Улаанбаатар хотод хүргэлтийн үйлчилгээг бүсчилсэн үнийн тарифаар тогтооно.
7.4.Орон нутаг болон бусад улс орноос хийгдсэн захиалгын хүргэлтийг хот хоорондын тээвэр болон улс хоорондын шуудангийн байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх ба хүргэлтийн төлбөрийг урьдчилж төлсөн байх шаардлагатай.

*Заавал үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрнө үү